ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
  1. กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจาก การเข้าใช้ เข้าถึง เข้าใช้หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท คือ https://rabbitfinance.com/ หรือการใช้หรือได้รับบริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งจะบังคับใช้ไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทผ่านอุปกรณ์ใดๆก็ตาม
  2. การตกลงผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัท ถือว่าท่านได้เข้าสู่สัญญาอันมีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท คือ บริษัท Rabbit Internet Co., Ltd. และบริษัทในเครือ หากบริษัทกล่าวถึง “บริษัท” หรือ “ของบริษัท” ในข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทหมายถึง บริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ และผู้สืบสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
  3. บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของบริษัททันที หากท่านไม่พอใจกับข้อกำหนดแล้วเงื่อนไข และไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท
  4. หมายเหตุ บริษัท Rabbit Internet Co., Ltd. ไม่ใช่ธนาคาร นายหน้าประกันภัย หรือสถาบันทางการเงิน แต่เป็นช่องทางสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันภัยเท่านั้น
    
 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน
  1. บริษัทมีอำนาจปรับปรุง แก้ไข ข้อกำหนด เงื่อนไข การใช้งานเว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้งานนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับเปลี่ยนใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเว็บไซต์ของบริษัท หรือข้อตกลงในการใช้งานนี้
  2. บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจาก การใช้งานใดๆของเว็บไซต์บริษัท หลังการปรับเปลี่ยนใดๆ จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใหม่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยที่บริษัทไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
  3. การทำธุรกรรมหรือการใช้งานใดๆก็ตามในเว็บไซต์ จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์
  4. หากข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกยกเลิก หรือไม่สามารถทำตามได้ ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าถูกลบ และไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่เหลือ
    
 3. ลิงค์เว็บไซต์
  1. บริษัทอาจให้ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในการดูแลของบริษัท ลิงค์เหล่านี้เป็นการเสนอข้อมูลและความสะดวกสบายให้ท่าน เมื่อท่านเข้าสู่ลิงค์ดังกล่าวท่านจะออกจากเว็บไซต์ของบริษัทไป บริษัทไม่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บของบุคคลที่สาม หรือการพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านตัดสินใจผ่านเข้าสู่เว็บลิงค์ดังกล่าวถือว่าท่านเลือกโดยยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง
  2. เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีหรือลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการสมนาคุณพิเศษ โดยผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทไม่สนับสนุน หรือรับรองข้อเสนอใดๆ หรือบุคคลที่สาม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเหล่านั้น
    
 4. ข้อมูลของบริษัท
  1. เว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือ บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงรูปภาพทั้งหมด ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ยกเว้นข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ที่มีผู้รับประกันภัยหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัททำงานร่วมด้วยเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต
  2. ท่านจะไม่ใช้ ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิงค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ยกเว้นการที่ท่านใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ ท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัททำงานด้วย แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
    
 5. ลิขสิทธิ์
  เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิกไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของ Rabbit Internet Co. Ltd. และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. ก่อน โดยปราศจากการแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. ท่านจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ จากเวปไซต์อื่นๆ ทั้งในรูปแบบของเฟลม (flame) หรือ “มิร์เรอร์ (mirror)” สาระใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของเนื้อหาเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย Rabbit Internet Co. Ltd. ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของ Rabbit Internet Co. Ltd.
   
 6. เครื่องหมายการค้า
  เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Rabbit Internet Co. Ltd. และ /หรือบุคคลที่สามตามลำดับเจ้าของ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. หรือบุคคลที่สามผู้เป็นเจ้าของ ของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิบุคคลใดๆ เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะใช้ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. หรือเจ้าของโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องเชื่อมโยง หรือเป็นเครื่องหมายให้เชื่อมโยงไปยัง Rabbit Internet Co. Ltd. หรือเว็บไซต์อื่นๆ
   
 7. ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน
  1. เว็บไซต์ของบริษัท การเปรียบเทียบ และบริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้จัดให้ตามแบบข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามที่มีของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา แต่บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำยืนยัน คำรับประกัน หรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยอ้อม ไม่ว่าประเภทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่อาจมีการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำยืนยัน คำรับประกันหรือการรับประกันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความมีประโยชน์ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความปลอดภัย ความทันสมัย คุณภาพ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ วัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนบุคคล
  2. นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยอ้อมว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัย จะไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาด ไร้ข้อบกพร่อง ปลอดไวรัส ทันเวลาหรือไม่อันตราย
    
 8. การจำกัดความรับผิด
  1. บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอเว้นจากพันธะความผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง การละเมิด หรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกซื้อ หรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใด
  2. บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอละเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อความผิดพลาด หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการของท่านหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการที่ท่านเปิดเข้า หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือการที่ท่านใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก หรือเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติ
  3. ไม่ว่าในสถานการณ์ และกรณีใดๆ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง การผิดสัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ การเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
  4. ในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง การผิดสัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ การเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก จะจำกัดอยู่ที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  5. ให้ข้อละเว้นและเงื่อนไขความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด
    
 9. การชดใช้ค่าเสียหาย
  ท่านยอมรับอย่างปฏิเสธมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก การเรียกร้องสิทธิ ความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
  1. การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างผิดจุดประสงค์
  2. การที่ท่านกระทำการผิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข
  3. การที่ท่านประพฤติผิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ
  4. สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม 10.1, 10.2 หรือ 10.3
    
 10. สิ่งอื่นที่ควรทราบ
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะบอกยกเลิก ระงับชั่วคราวหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะเพิกถอนบัญชีของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้น
  2. หากบริษัทยังไม่ใช้ หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ จะไม่นับหรือเป็นการตีความว่าเป็นการกระทำเพื่อสละสิทธิดังกล่าว บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวตามเดิมได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ
  3. ในกรณีที่บทบัญญัติบางประการ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ ไม่อาจใช้ได้ ไม่มีผล โดนยกเลิก บังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใด จะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับถูกต้องสมบูรณ์
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นความยินยอมที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัท และจะแทนที่ข้อตกลงทั้งหมดก่อนหน้าทั้งในทางใดก็ตามที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท หรือการใช้บริการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
    
 11. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
  หากเกิดเหตุที่บริษัทตกเป็นคู่พิพาทในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในที่นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น และบริษัท (ทั้งท่านและบริษัท) จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจ ที่มีผลบังคับเด็ดขาดจากศาลไทย
   
 12. ติดต่อเรา
  หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่าง
  บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105556053111
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  [email protected]

ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
  แรบบิทไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นแบรนด์การค้า ภายใต้บริษัท แรบบิท อินเตอร์เนต จำกัด และเป็นแบรนด์ช่องทางในการนำเสนอสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันภัย ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

  บริษัท Rabbit Internet Co. Ltd. จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Rabbit Internet Co. Ltd. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

  ชื่อ
  ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  วันเกิด
   
 2. การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ rabbit finance
  1. บริษัทอาจทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และ/หรือคนกลางประกันภัยอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใด” หรือ “ผู้รับประกันภัย”) ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจัดหาข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของพวกเขาให้แก่บริษัทเพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคา เนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทให้บริการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. ท่านอาจจะไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทบางแห่งได้ เนื่องจากบริษัทไม่รับประกันว่าจะเปรียบเทียบราคาของผู้รับประกันภัยทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยและต่างประเทศ อาจมีบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะรวมบริษัทเหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทได้
  3. หลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว เว็บไซต์ของบริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่านเลือก เว็บไซต์ของบริษัทจะแสดงรายชื่อผู้รับประกันภัยที่เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่านเลือกโดยมีราคาของผลิตภัณฑ์และปุ่มให้คลิก “เลือก” สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ หากท่านคลิกปุ่ม “เลือก” ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง ท่านจะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
  4. บริษัทอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทั้งสองฝ่าย เช่น ความผิดพลาดจากกลไก ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การละเลยหรือล้มเหลวของผู้ให้บริการอื่นๆ จึงขอให้ท่านรับทราบไว้ด้วยว่าตามขอบเขตกฎหมาย บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อท่านในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
  5. บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินที่ท่านให้หลังการชำระเงิน เฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น คือเมื่อบริษัทจะคืนเงินให้บัญชีบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินที่ใช้ชำระเงินในขั้นต้นให้ท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อไปแล้ว
    
 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว

  1. การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหมายความว่า ท่านได้ตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้บริษัทมานั้น จะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ ตามมาตรการของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านและ/หรือบริษัท
  2. เราไม่สามารถให้บริการท่าน หากท่านไม่ตกลงจะให้ข้อมูลแก่บริษัท
  3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ บริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะนำไปใช้เพื่อเป็นการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ตามคำร้องขอของท่าน หรือเพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุงฐานข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นข้อมูลล่าสุด หรือเพื่อให้ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ บริษัทต้นสังกัด และบริษัทพันธมิตร ที่ท่านอาจมีความสนใจเท่านั้น และในบางกรณีอาจใช้เพื่อการพิจารณาใบสมัครงานของท่านด้วย นโยบายนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ ไว้แล้ว
  4. รายละเอียดข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้อาจมีการแบ่งปันระหว่างกันในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งรวมถึงส่วนอื่นๆ อีกด้วย โดยการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว การที่ท่านให้หมายเลขโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดของท่านแก่บริษัทฯ ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดได้ นอกจากบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่บริษัทฯ มีข้อผูกพันทางกฎหมายหรือหน้าที่อื่นใดที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต่อกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
   • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
   • บริษัทพันธมิตร
   • Significant Shareholders ผู้ถือหุ้นระดับสูง
   • ผู้มีอำนาจดูแลกฎระเบียบตามกฎหมาย
   • ผู้ตรวจสอบบัญชี
   • ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก
   • ตัวแทนใด ๆ ที่กระทำการในนามของกลุ่มบริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
   • บุคคลอ้างอิงใด ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ

    ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบและนำเสนอบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นคุณในการใช้งานของลูกค้า บริษัทฯ ต้องการยืนยันแก่ท่านว่าบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีการเก็บรักษาไว้เท่าที่ยังมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกกำจัดทิ้ง ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ หรือตามมาตรฐานการบัญชี หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลจะถูกรักษาไว้อยู่ในระบบจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะทำการร้องขอให้กำจัด หรือลบข้อมูลออกจากระบบ 
 4. เครื่องมือในการดำเนินการ
  ทางบริษัทมีการใช้เครื่องมือในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • Google Tag Manager
  • Google Analytics
  • Hotjar
  • Matomo
  • Zendesk
  • Facebook Pixel Analytics
  • Facebook Ad Manager
  • Google Cloud

   เทคโนโลยี คุกกี้ (Cookies) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ หลังจากนั้น คุกกี้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัททราบเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อๆไป โดยคุกกี้ทำให้บริษัทสามารถแสดงเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท
    
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อ แต่การถอดถอนการอนุญาตนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้ทำการเก็บ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยหลังได้รับการอนุญาตไปแล้ว
  2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอการเข้าถึง หรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บ หรือใช้ หรือเปิดเผยได้ตลอดเวลา
  4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม หรือทำให้ผู้อื่นไม่สามารถระบุได้ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร เมื่อข้อมูลที่เก็บไว้ไม่จำเป็นต่อเหตุผลข้างต้นแล้ว หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการถอนการอนุญาต
  5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ทำการใดก็ตามที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่กำกวม
  7. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนได้ ถ้าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ทำสัญญาละเมิด หรือไม่ทำตามร่างพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอสิทธิข้างต้น เพราะความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อต้องการใช้สิทธิข้างต้นได้ทาง โทรศัพท์ 02-222-1222 อีเมล [email protected]
    
 6. สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
  ท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. ท่านจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการใช้ส่วนบุคคลและในเชิงพาณิชย์ ด้วยความสุจริต ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  2. หากท่านสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากท่านยื่นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประการอื่นใด หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่บริษัท ท่านต้องรับรองว่า ข้อมูลนั้นๆเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์
  3. ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
  4. ท่านต้องรับผิดชอบในการปกปิดข้อมูลบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้กับผู้อื่น
  5. ห้ามใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อข้อกฎหมาย
  6. ท่านจะทำตามมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือห้ามให้ท่าน หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆ ที่บริษัทติดตั้ง หรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัท หรือเนื้อหาใดๆ เกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด
  7. ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถ หรือเพื่อแทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัท หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท
  8. ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม ประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้รับประกันภัยที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆ
 7. อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท Rabbit Internet Co. Ltd. จำกัด ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้ กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย บริษัท Rabbit Internet Co. Ltd. จำกัด ใช้โปรโตคอลระบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงินที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้
   

 8. ติดต่อเรา
  หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่าง

  บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105556053111
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  [email protected]

  บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105557055010
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  [email protected]

  บริษัท เอเอสเค ไดเร็คกรุ๊ป จำกัด(สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105557101615
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  [email protected]