กรุงเทพประกันภัย

Mass Opp.

ผลประโยชน์การคุ้มครอง
การเจ็บป่วยจาก 4 โรค

เบี้ยฯเพียง

78 บาท/เดือน

4 โรคฮิต พลัส อุบัติเหตุ
(อายุ 6-60, ต่ออายุถึง 65 ปี)

ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ สายตา/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

ประเภท / รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง(บาท)
อุบัติเหตุทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น (ไม่รวมฆาตกรรม/ถูกทําร้ายร่างกาย 50,000
ถูกฆาตกรรม / ทําร้ายร่างกาย 25,000
อุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสารจักรยานยนต์ 25,000
- ค่ารักษาพยาบาลจากกระดูกหัก 5,000
- หนี้ค้างชําระ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10,000
--สูญเสียเงินสดกรณีเบิกถอนเงินจากตู้ ATM 5,000
ผลประโยชน์การคุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 4 โรค (ไข้หวัดใหญ่, มือ เท้า ปาก, โรคร้ายจากยุง, COVID-19)
ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 10,000
ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน สูงสุด 30 วัน) 300
คุณต้องเข้าระบบเพื่อทำการชำระเงิน

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ไม่คุ้มครองในขณะที่ตรวจพบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการทางแพทย์หรือวิธีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
3. การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

หมายเหตุ

1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
2. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า