แผนประกัน

FWD | ประกันภัยโควิด CoVacc+
750฿

ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
FWD | ประกันภัยโควิด CoVacc+ | 750  × 1 750฿
Subtotal 750฿
Total 750฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ช่วงอายุรับประกันภัย : 1-60 ปี
2. ไม่รับพิจารณาประกันภัย ตามเงื่อนไขดังนี้
- ผู้ติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ที่อยู่ในการกักตัวเพื่อรอดูอาการ
- ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3 , 4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
3. ผู้เอาประกันภัยที่หายจากการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 สามารถทําประกันภัยนี้ได้โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยันจากแพทย์ของโรงพยาบาลแนบพร้อมใบคําขอเอาประกันภัย
4. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คําแนะนําในการเดินทางของไทย โดยกรมควบคุมโรค
5. สัญชาติไทยหรือต่างชาติกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพํานักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)
6. คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
7. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองผลประโยชน์อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนคุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
8. แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สําหรับความคุ้มครองที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
9. ผู้ขอทําประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้การรับประกันภัยโดย บมจ.เอฟดับบลิวดีได้ 1 ฉบับต่อคน