หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

- จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
- ขอสวนสิทธ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
- ระยะรอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
- ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันทุกครั้ง


เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ช่วงอายุรับประกันตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
3. สงวนสิทธิรับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือดรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้องรััง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
6. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรมพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย