แผนประกัน

VIRIYAH | ประกันภัยโควิด Protect plus
549฿

Billing details

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
VIRIYAH | ประกันภัยโควิด Protect plus | 549THB  × 1 549฿
Subtotal 549฿
Total 549฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
5. แผนประกันโควิดโปรเทค สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ และ แผนประกันโควิดโปรเทค พลัส สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์
6. กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
7. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และ ไม่เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคดังต่อไปนี้ มะเร็ง เบาหวาน โรคตับ โรคไต
8. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล