ประกันภัย

โควิด-19

ประกันภัย โควิด-19

เอเชียประกันภัย

ตรวจพบ โควิด-19 เมื่อไหร่
รับความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

ตรวจพบ โควิด-19 เมื่อไหร่
รับความคุ้มครอง
สูงสุด 600,000 บาท

เบี้ยฯเพียง

500 บาท/ปี

ซื้อออนไลน์ง่าย เสร็จใน 30 วินาที

เลือกแผนประกัน

ประกันภัยโควิด คุ้มครอง
500฿

Billing details

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "รับรหัส OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Total
ASIA | ประกันภัยโควิด คุ้มครอง | 500THB  × 1 500฿
Subtotal 500฿
Total 500฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว
ให้กด "สั่งซื้อ"

เงื่อนไขการรับประกันภัย

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ
1.ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
3.สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;
1.The patient depends solely on a life-saving device and
2.The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
3.The patient’s brain was totally damage.

หมายเหตุ

1.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

2.ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 75 ปีบริบูรณ์

3.ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

4.ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)

5.ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

6.ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย