ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ขอทำประกันภัย
กรุณาแนบรูปบัตรประชาชนและรหัสบัตรประชาชน ด้านล่าง