Star Health Plan
แผนประกันสุขภาพสตาร์

ให้ความคุ้มครองครบ
ทั้งไทยและต่างชาติ

ตารางความคุ้มครองและทุนประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัยต่อปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเอาประกัน

  1. คุ้มครองค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญของผู้เอาประกันภัย ทางบริษัทจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บริจาคอวัยวะ
  2. รับส่วนลด 10% ในกรณีที่ครอบครัวสมัครพร้อมกัน ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
  3. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถสมัครได้ โดยไม่มีผู้ปกครองซื้อกรมธรรม์ร่วม และผู้ปกครองต้องถือกรมธรรม์ที่มีแผนประกันระดับเดียวกันกับเด็ก หรือสูงกว่า
  4. ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประวัติดีสูงสุดถึง 15% (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประวัติดี)
  5. เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุขึ้นอยู่กับการพิจารณาการรับประกันภัยบริษัท
  6. การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะทำให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ และบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฎิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยตามปพพ มาตรา 865
  7. โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย