SmartCare Executive
สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

วงเงินต่อโรคต่อครั้ง คุ้มครองทั่วถึง
ประกันสุขภาพราคาสบายกระเป๋า

ตารางความคุ้มครองและทุนประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัยต่อปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเอาประกัน

เบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ สำหรับอาชีพกลุ่ม 1-3 เท่านั้น
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถสมัครได้ โดยไม่มีผู้ปกครองซื้อกรมธรรม์ร่วม และผู้ปกครองต้องถือกรมธรรม์ที่มีแผนประกันระดับเดียวกันกับเด็ก หรือสูงกว่า

* สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
** ส่วนลดสำหรับแผนครอบครัว คำนวณจากเบี้ยประกันภัย(ไม่รวมอากรแสตมป์)