SmartCare Executive Plus
สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส

อย่าปล่อยให้ค่ารักษาพยาบาล
กระทบเงินออมของคุณ

ตารางความคุ้มครองและทุนประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัยต่อปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเอาประกัน

  1. สำหรับข้อ 1.5 (ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์) จะได้รับการชดเชยเพิ่มเติมอีกร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตาราง แต่จะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดรวมเฉพาะหมวด 1 (ไม่ใช้กับข้อ 1.6 – การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ)
  2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้(รวมแล้ว) ไม่จำกัดจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในปีเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์นี้เป็นครั้งแรก
  3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์-ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
  4. จ่ายตามจริง หมายถึง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน
  5. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถสมัครได้ โดยไม่มีผู้ปกครองซื้อกรมธรรม์ร่วม และผู้ปกครองต้องถือกรมธรรม์ที่มีแผนประกันระดับเดียวกันกับเด็ก หรือสูงกว่า
  6. เบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ สำหรับอาชีพกลุ่ม 1-3 เท่านั้น
  7. * สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
  8. ** ส่วนลดสำหรับแผนครอบครัว
    คำนวณจากเบี้ยประกันภัย(ไม่รวมอากรแสตมป์)