Personal Care
แผนประกันสุขภาพเพอร์ซันนัลแคร์

ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แผนเพอร์ซันนัลแคร์…ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ กับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

-มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 300,000 ถึง 600,000 บาท
-ให้ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
-ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป สูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
-ให้ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
-ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
-สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
-อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
-ไม่ผูกติดประกันชีวิต

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

ตารางความคุ้มครองและทุนประกันภัย

หมายเหตุ
 1. **ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 2. ***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(อ.บ.2)คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
 3. กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 80% ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายข้างต้นในส่วนที่คุ้มครอง อันได้แก่ ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 4. ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 5. การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test(EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วนในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
 6. หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปี บริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี
 7. ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไปน้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ตารางเบี้ยประกันภัยต่อปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเอาประกัน

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถสมัครได้ โดยไม่มีผู้ปกครองซื้อกรมธรรม์ร่วม และผู้ปกครองต้องถือกรมธรรม์ที่มีแผนประกันระดับเดียวกันกับเด็ก หรือสูงกว่า
 3. สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินวงเงิน 5,00,000 บาท โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 4. สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 5. *ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
– การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
– ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
– โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
– การตรวจรักษาที่ไม่ใช้แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
– การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
– การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณี ซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมกำเนิด การทำหมัน
– การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
– ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias) ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula or Cataract) การตัดทอนซิล, หรือ อดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด(Stones) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เส้นเลือดขอด (Varicose Veins) ความผิดปกติของเท้าชนิด (Hallux Valgus) ก้อนเนื้องอก (Ganglion)